Språk- och talavdelningar

På Björnen och Ugglan går barn med språkliga svårigheter tillsammans med barn med typisk språkutveckling. På förskolan arbetar en logoped, Sara, nära både pedagoger och barn. Vid behov finns även möjlighet att konsultera psykolog.

Arbetssätt
På Botulvs tal- och språkavdelningar, Ugglan och Björnen, är vardera fyra av femton platser reserverade för barn med begränsad språkförståelse och/eller uttrycksförmåga. Avdelningarna har hög personaltäthet vilket möjliggör mycket vuxenkontakt och individuellt stöd. Vi använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som stöd till tal- och språkutvecklingen och språkträning är en naturlig och lekfull del i alla förskolans aktiviteter. I den integrerade barngruppen finns naturliga förebilder för tal och kommunikation i lek och samspel och vi har en fast daglig struktur som ger barnen trygghet och underlättar inlärning inom alla olika utvecklingsområden. Ibland arbetar vi i mindre grupper, och ibland enskilt med barnen. Barnen träffar även logoped för enskild språklig träning i intensivperioder.

Vi arbetar med:
• kommunikation (uppmärksamhet, ögonkontakt, mimik och kroppsspråk)
• tecken som stöd till talet (TAKK)
• bildstöd
• språklig träning, både generell språkstimulans och individuellt anpassad efter specifika svårigheter och förutsättningar i barngrupperna
• munmotorisk träning

Föräldrakontakt
Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Förutom föräldramöten träffas personalen och föräldrar ett par gånger per termin för att samtala om den allmänna och språkliga utvecklingen hos varje enskilt barn.

Ansökan
Ansökan görs av förälder med stöd av logoped på Länslogopedin (remiss via BVC om inte redan etablerad logopedkontakt där) och ev. nuvarande förskola. Logopedbedömning och pedagogisk kartläggning skall vara genomförd och bifogas ansökan. Bifoga även dokumentation från senaste hörselkontroll. På språk- och talavdelningarna finns totalt åtta platser för barn med språksvårigheter,
3-5 år gamla. Intag sker vid läsårsstart samt kan även förekomma vid händelse av att det av annan anledning blir en ledig plats under terminen.

Ansökan skall vara inne senast den 1 mars.          

Antagning
Antagningsprocessen pågår under mars/april. Antagning sker efter behovsprövning, inte kötid.

Utskolning
Antagna barn vistas vanligen på språk- och talavdelning fram till skolstart. Föräldrarna bestämmer med stöd av logoped och personal på förskolan om lämplig skolplacering.

24 november 2017